GDPR, vad är det? Vad gör vi på Teoge?

2018-05-14

Förkortningen står för General Data Protection Regulation. Att det är en förordning betyder att den gäller direkt som lag och GDPR ersätter vår nuvarande Personuppgiftslag, PUL. Syftet med GDPR är att stärka individers rätt till sin persondata. Människor ska nu lättare kunna värna om sin integritet. Direktivet börja gälla från 25 maj 2018.

Som personuppgifter räknas allt som kan användas till att identifiera en person så som fotografier, adresser, IP-nummer och e-postadress. Lagen gäller bland annat vilka uppgifter som får registreras, vem som har tillgång till dem och hur länge de får sparas.

Teoge arbetar just nu med skapa nya rutiner och gå i genom alla system för att möta kraven i GDPR. Vi kommer att teckna tilläggsavtal med alla våra klienter och samarbetspartner. Dessa kommer i detalj reglera vad vi och våra samarbetspartners ska göra och vad de inte får göra med personuppgifter så att vi följer de nya tuffa reglerna i GDPR. Huvudsyfte är att säkerställa att ingen lagrar personuppgifter i fel syfte, i onödan eller för länge men kom ihåg att vi måste få tillåtelse för att kunna utföra de tjänster som finns i våra avtal. Som exempel på en ändring så kommer varje nytt kontrakt för en bostad eller lokal åtföljas av en Personuppgiftsklausul som för en hyresbostad för närvarande har nedanstående text men kan komma att se lite olika beroende på vilket syfte tillägget kommer att ha.

Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter och skriftligt samtycke

De personuppgifter som du lämnar till hyresvärden i samband med att du tecknar hyresavtal kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna fullgöra avtalet. Det kan gälla hyresaviseringar, hyresförhandlingar, information till hyresgästerna och annat som hör till den löpande förvaltningen. Även personuppgifter som inhämtats under hyresförhållandet kan komma att behandlas, såsom uppgifter om betalningsförsummelser och störningar i boendet.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till sådan organisation eller förening som hyresvärden är medlem i samt andra företag och organisationer som hyresvärden samarbetar med i sin fastighetsförvaltning, t.ex. organisation av hyresgäster.

Du har rätt att gratis en gång om året få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas.

 

Förvaltnings AB Teoge | Box 19065, 167 19 Bromma | Växel: 08-410 828 50 | Besöksadress: Adolfsbergsvägen 31, 168 66 Bromma | info@teoge.se
Producerad av Wehay